Benchmarking во хотелскиот бизнис

од Горан Дамчевски

Што е Benchmarking?

За да бидат успешни и да се одржи конкурентноста на пазарот, хотелите мора систематски да се менуваат и да се развиваат. Во овој поглед, неопходно е континуирано да се бараат добри деловни практики што ќе им овозможат постигнување на добри деловни резултати. Ова се спроведува на начин на кој се разгледуваат позитивните, но и негативните искуства на другите хотели-конкуренцијата, со цел да се подобри сопствениот бизнис.

Кога се познавате себеси и другите, никогаш не сте во опасност; кога се познавате себеси, но не и другите, имате половина шанса да победите и кога не знаете ниту себеси, ниту другите, вие сте во опасност во секоја битка.

– Sun Tzu

Benchmarking-от може да биде многу корисен во овој процес.
Успешното мерење на крајот дава одговор на две прашања:

 1. Кој е најдобриот и какви корисни искуства има тој?
 2. Зошто е тој најдобар, или како постигнал резултати?

Целта на Benchmarking-от е да се утврди кој е прв и најдобар на пазарот, односно кој е на „најголема надморска височина“. Оригиналниот англиски термин се користи на Македонски јазик, бидејќи не е пронајден Македонски термин што целосно би одговарал на содржината на Benchmark.

Развој на Benchmarking

Развојот на Benchmarking-от започнал во Јапонија по втората светска војна, кога голем број јапонски менаџери ги посетиле конкурентските компании, особено американските, со цел да ги имитираат и да ги подобрат своите деловни процеси со цел да ја зајакнат нивната конкурентност.

Иако идејата за Benchmarking всушност потекнува од Деминговата теорија за управување со квалитетот, голем број автори ја дефинираат на различни начини. Сепак, сите тие доаѓаат до истиот заклучок: Benchmarking-от е континуирано мерење и подобрување на резултатите наспроти најдобрите, со цел да се добијат информации за новите методи и практики на другите организации. Затоа, процесот на мерењето треба да се смета како процес на прилагодување, наместо наместо присвојување или преземање.

Денес, Benchmarking-от  може да се примени на широк спектар на области во рамките на хотелската индустрија, почнувакќи од најчестите тестирање на задоволството на клиентите, деловните процеси, технолошките процеси, финансиските и нефинансиските резултати на одделните деловни сегменти, мотивацијата и лојалноста на вработените, заштитата на животната средина, корпоративната одржливост и слично.

Процес на Benchmarking

Теоријата за Benchmarking се заснива на следниве постапки:

 1. Споредување на резултатите.
 2. Идентификација на разликите и неправилностите.
 3. Промена на практиките на управување.

Споредбата на резултатите се однесува на споредба со најдобрите во одредена гранка на индустријата, врз основа на која се утврдуваат неправилностите или мерките за отстапување на резултатите. Како последица на тоа, се преземаат одредени мерки и измени во тековната практика со цел да се надминат и да се намалат деловните неправилности и да се постигнат подобри резултати.

Методот на Benchmarking се разликува од другите методи за споредување на бизнисот, како на пр. анализа на конкуренцијата, затоа што се споредува со најдобрите во околината, ги идентификува нивните вештини, наоѓа методи за да ги постигне тие разултати и ја менува сопствената пракса. Анализата на конкуренцијата е всушност само еден чекор од методата на Benchmarking.

Како предност на Benchmarking-от може да се наведе следното:

 1. Помага при идентификување на вашите сопствени јаки и слаби страни.
 2. Со поставување на нови стандарди и цели, помага да се задоволат подобро потребите на клиентите во однос на квалитетот и цената на производите и услугите,
 3. Ги мотивира вработените да постигнат нови стандарди и цели
 4. Ги Документира причините за постоењето на разликите.
 5. Овозможува унапредување на компетитивните параметри, така што постојано го стимулира следењето на најдобрите резултати.
 6. Идентификува нови идеи кои резултираат во заштеда на трошоци и време.

И покрај овие предности, постојат одредени бариери кои го спречуваат Benchmarking-от да биде успешен, што обично вклучува временски ограничувања, конкурентни бариери, бази на податоци и консултантски трошоци, недостаток на поддршка за управување, неможност за спроведување на промени, краткорочни очекувања итн.

Во пракса, се издвојуваат двата најчести пристапи за Benchmarking

 1. Независно извршување.
 2. Имплементација од страна на компании или консултанти.

Бидејќи основниот проблем на Benchmarking-от е достапноста на информации, т.е. пристап до релевантни информации од други компании, многу е вообичаено во практиката да се спроведе Benchmarking од страна на специјализирани компании или консултанти.

Самостојното спроведување на  Benchmarking е потешкиот пат за да се добијат информации за добри практики во одредена индустрија. Идентификувањето на  добри практики е често тешко, скапо, а понекогаш и невозможно.

Видови Benchmarking

Идејата за Benchmarking ги мотивираше компаниите ширум светот да се натпреваруваат едни со други на нов начин. Превземајќи ги процесите на производство или други компаративни предности од компании со кои тие не се во директна конкуренција или дури и од компании кои произведуваат слични производи или услуги.

Во пракса постојат неколку видови на Benchmarking. Во зависност од партнерите вклучени во процесот на Benchmarking, тој може да биде  внатрешен или надворешен Benchmarking.

 • Внатрешниот Benchmarking вклучува двонасочна комуникација и размена на мислења помеѓу секторите во рамките на една организација или хотел или во рамките на хотели во различни земји кои работат во синџир. Кога кој било дел од хотелот работи подобро од останатите, овие можат да научат како се постигнуваат тие резултати. Предностите на внатрешното мерење е можноста да се споделат искуства со партнери кои зборуваат на ист јазик, т.е. имаат ист систем на мерење на резултатите и лесен пристап до податоците. Позитивните ефекти од внатрешното мерење може да бидат и основа за воведување надворешно Benchmarking.
 • Надворешниот Benchmarking во пракса доаѓа во многу форми, од кои најчести се конкурентен, функционален, генерички и поврзан Benchmarking.
 • Конкурентниот  Benchmarking, е само за споредба со директен конкурент. Ова е исто така најчувствителната форма на Benchmarking, бидејќи е многу тешко да се постигне здрав однос со директен конкурент и да се има директен пристап до примарните извори на податоци. Во пракса, овој вид е главно присутен во големите хотели, бидејќи е потешко да се постигне во малите хотелски објекти.
 • Функционален Benchmarking, се однесува на компаративното истражување на најдобрите практики помеѓу одделите или хотелите во една голема компанија, а не во кругот на директните конкуренти.
 • Генерички Benchmarking, подразбира споредба со најдобрите практики во светот, во слични и различни индустрии, под претпоставка дека има вообичаени проблеми. На пример, одделот за сметководство во хотелска компанија може да бара најдобри решенија за сметководство во индустрија каде нуди најдобри решенија. Недостаток на овој метод на мерила е потребата за прилагодување на добиените решенија, што понекогаш може да потрае предолго.
 • Поврзан Benchmarking, се однесува на споредбата помеѓу организации-хотели кои претходно имаат потпичано договор за Benchmarking. Оваа форма на Benchmarking носи најмногу бенефиции, бидејќи организациите-хотелите не губат премногу време во потрага по најдобри практики и бариерите за доверба веќе се отстранети помеѓу партнерите.

Заклучок

Во деловната пракса, Benchmarking-от  претставува инструмент со помош на кој хотелот континуирано го споредува и го мери сопствениот бизнис во споредба со најдобрите практики, учи од најуспешните и го применува стекнатото знаење за да постигне деловна извонредност.

Предмет на Benchmarking  може да бидат производите и услугите, задоволството на гостите, но и деловните процеси, техничките решенија, финансиските резултати, деловната стратегија, итн. При спроведување на Benchmarking, мора да се следат одредени правила, како што се почитување на приватноста, одговарање на дадени информации, не злоупотребување на довербата, ништо да не се прави без дозвола, без уцена, постојано учење.

Со право може да се рече дека Benchmarking претставува процес на учење и стекнување знаења со цел примена на наученото и подобрување на нивните деловни практики. Ова го прави Benchmarking-от инструмент за градење подобра организација за учење, со учење единствениот начин за постојано прилагодување и постигнување совршеност. test