Колку чини фазата на предотворање?

од Игор Дамчевски

Секој хотел има период, без разлика дали се работи за нов објект или реновирање и рестартирање на стариот, кога троши пари и не заработува ништо. Планирањето за тие периоди, иако е тешко, сепак е критично за работата на хотелот. Во последно време се повеќе се обрнува внимание на тоа како менаџерите на хотелите, со искуство во отворање нови и рестартирање стари хотели, пристапуваат кон определувањето на средства за време на фазата на предотворање.

Буџетирањето не е само за нови хотели

Речиси сите искусни менаџери, ангажирани при изградба на нови хотели, од своите инвеститори бараат одредени средства според дефиниран буџет за периодот на предотворање на хотелот; додека само половина од менаџерите буџетираат при преземање или реновирање на постоечки хотел.

Искусните менаџери знаат дека процесот на рестартирање постоечки хотел е подеднакво сложен како и изградбата на нов хотел. Тоа подразбира сличен пристап кон процесот на буџетирање или определување на средства потребни да се премине фазата на предотворање.

Управувањето подразбира и планирање

Планирањето на буџетот, како и голем број стратегиски одлуки, спаѓа во доменот на одговорности на менаџерот или компанијата која управува со хотелот. За жал, праксата покажува дека иако хотелиерите кои отвораат или реновираат хотел се добро подготвени за планирање на буџетите при градежни зафати, опремување, ентериер и сл., буџетирањето за периодот на предотворање не им оди од рака. Многу често оваа задача е оставена на самите инвеститори или на финансиските директори, кои немаат доволно познавање од потребите на хотелот за време на овој клучен период. Во зависност од комплекноста на самиот проект, буџетирањето се врши во согласност со големината, видот и категоријата на хотелот. Периодот за кој треба да се планира финансиската одржливост на хотелот може да трае од 6 до 18 месеци и е многу важна за начинот на кој хотелот ќе стартува со работа.

Потребни корекции

Како и со секој друг буџет, понекогаш е потребно да се направат тековни корекции. Добро е да се следи напредокот на ново-отворениот објект и да се ажурира буџетот соодветно, на квартално, најчесто месечно или понекогаш и на неделно ниво.

Најчесто, главен причинител за варијациите во предвидениот буџет е работната сила, како и неочекувани градежни проблеми кои пак дополнително доведуваат до одложување на предвидениот датум за отворање на хотелот. Во просек, отстапувањето од проекциите се движи од 5% – 10%, секако на товар на инвеститорите.

Што е најголем трошок во оваа фаза?

Слично како и во тековното работење, платите за вработените претставуваат најголем расход пред отворањето на секој хотел, со отприилка 30% од предвидениот буџет во оваа фаза. Тоа не ги зема предвид сите трошоци поврзани со работната сила, како што се обуките и регрутацијата, кои заедно изнесуваат и до 10%. Точната сума која отпаѓа на платите за вработените најчесто се утврдува преку комбинирање на условите на пазарот и претходно искуството.

Вториот трошок по големина се обртните средства, кои достигаат и до четвртина од буџетот, иако технички не се трошок за пред-отворањето. Обртните средства во основа се средствата што ви се потребни за да се осигурате дека имате пари достапни за првите неколку недели од отворањето на хотелот, пред да почнете да генерирате нов прилив. Ова технички не е трошок; oва се позајмици, кредити или обврски кои сте ја презеле. Овие средства може да се обезбедени и од страна на сопственикот или инвеститорот, но во секој случај треба да ги вратите назад во некоја форма, од работењето на објектот.

Кој и кога треба да биде ангажиран?

Вообичана практика е менаџерите на хотелите да бидат вработени речиси една година пред официјалното отворање на објектот.  Заедно со нив се ангажира и тимот за маркетинг и продажба кој треба активно да го припрема хотелот, со соодветна стратегија за брендирање и маркетинг за успешно излегување на пазар.

Финансовите директори се следни кои треба да ја пополнат празната позиција. Тие се ангажираат вообичаено 6 месеци пред отворањето на хотелот, додека по нив следува вработувањето на сите останати раководни позиции, во период од 2 месеци.

Постојат повеќе трошоци поврзани со вработените на раководни позиции во овој период, како на пр. храна и превоз; со оглед на фактот дека најмногу една третина од менаџерите што би ги ангажирале ќе ги најдете од локалната средина. Дополнително, речиси за сите генерални менаџери ќе треба да подмирите и трошоци за релокација, во форма на привремено сместување и патни трошоци.

Иако фазата на пред-отворање можеби изгледа како подолг процес од што би очекувале и има одреден број на фиксни трошоци поврзани со истата, бидете сигурни дека единствено правилното спроведување на оваа фаза ќе ви овозможи добар почеток и успешно работење на вашиот хотел.